MyHUB (2019-2022)

MyHUB – онлайн център за практики, инструменти, ресурси и методи за осъществяване на приобщаващо образование и обучение във формална и неформална среда

Уеб сайт: https://www.inclusion-hub.eu/

604454-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Начална дата: 31 януари 2019
Крайна дата: 30 януари 2022

Партньори

 • Латвийски университет, Латвия
 • G.M EUROCY INNOVATIONS, Кипър
 • PHOENIXKM BVBA, Белгия
 • Сдружение „Асоциация Мария Кюри – МСА, България
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Цели и задачи

 • Повишаване на информираността относно възможностите на приобщаващото образование и необходимостта от повишаване на квалификацията на учителите
 • Подобряване на знанията, уменията и компетентностите на педагогическите специалисти (в Латвия, България, Австрия) за прилагане на приобщаващи практики за обучение, основани на ноу-хау, предоставени от държави с опит в областта, като Белгия и Кипър.
 • Подобряване уменията на учителите за разпознаване на нуждите на всеки ученик със специални образователни потребности (СОП)
 • Запознаване със съвременни методи инструменти и ресурси за преподаване, чрез прилагане на добри практики в областта на приобщаващото образование
 • Предоставяне на насоки за разработване на годишни планове за прилагане принципите на приобщаващото образование, в това число и за създаване на индивидуални учебни планове.
 • Мобилизиране на потенциала на децата със СОП чрез организиране на извънкласни дейности като тематични семинари за тях и техните семейства.
 • Създаване на условия за работа в мрежа и за устойчиво сътрудничество между образователните институции, неправителствените организации и държавните органи, отговорни за вземане на решения и за определяне на политиките в областта на приобщаващото образование на общинско и национално ниво в страните, участващи по проекта.
 • Отправяне на препоръки, базирани на резултатите от оценката на въздействието на проекта, за разработване на бъдещи правителствени програми и стратегии за прилагане принципите на приобщаващото образование.
 • Подкрепа за подобряване качеството и ефективността на образованието, обучението, креативността и иновативното мислене на училищния персонал за модернизация на педагогиката на предучилищното и училищното образование и превръщането й в творчески, привлекателен и ефективен процес.
 • Популяризиране на универсалния дизайн за обучение като подход за подобряване на социалното включване и интеграцията на децата със СОП в образователната система, за да се противодейства на ранното им отпадане от училище.
 • Създаване на възможности за устойчиво повишаване на знанията, уменията и компетентностите на педагозите, ангажирани в различните етапи от образованието на децата и младежите – предучилищно, начално, ПОО, висше образование, чрез разработване на Онлайн портал за практики, инструменти, ресурси и методи за подкрепа на приобщаващото образование и за постигане на благоприятна учебна среда на европейско равнище.
 • Създаване на единна европейска общност (формирана от партньорите по проекта), съставена от образователни институции, доставчици на формално и неформално обучение, публични органи, НПО, с помощта на която да се постигне обмен и обогатяване на добрите практики в областта на приобщаващото образование.

Целеви групи

 • Директни потребители:
  • Учители, обучители, директори, ресурсни учители, педагогически съветници и др. ;
  • Младежи, ангажирани с неформално образование и обучение;
  • Неправителствени организации;
  • Създатели на политики в образованието, местни образователни власти, общински отдели за приобщаващите образователни политики, специализирани отдели в Министерството на образованието и науката, както и Министерство на младежта и спорта
 • Бенефициенти:
  • Учащи със специални образователни потребности
  • Връстници без увреждания
  • Семейства и на двете целеви групи

Резултати

 • Семантична логическа рамка за систематизиране / категоризиране на ресурси за приобщаващо обучение, методи, инструменти и механизми в пет сектора: ранно детство, начално и средно училище, професионално обучение, висше образование, образование за възрастни
 • Онлайн портал за практики, инструменти, ресурси и методи в подкрепа на приобщаващото образование;
 • Наръчник „Как да улесним прилагането на приобщаващото образование в масовите училища?”
 • Казуси и примери от практиката на педагозите, използвали ресурсите за приобщаващо образование.
 • Материали за разпространение на резултатите

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори